تماس با شرکت ماشین سازی ملکی

ماشین سازی ملکی رتبه برتر در زمینه ساخت و تعمیرات لوازم صنعتی

logo

تماس با شرکت ماشین سازی ملکی

info@carmaleki.ir

مدیریت:   20  83  112  0912

کارخانه:  269  270  55